Новини

0 Flares 0 Flares ×

Стартира нова дигитална платформа за фолклор

В рамките на проект „Любители на народната музика“ стартира дигитална платформа с информация за българския фолклор: www.folklore4all.eu. Основната цел на проекта е да съдейства за преодоляването на изолацията от Ковид пандемиятав областта на културата и активното включване в културни процеси чрез подпомагане на любителскототворчество в сферата на народното пеене.

Проектът насърчава активното включване на любители творци в областта на народната музика в културнипроцеси и съдейства за популяризирането на българското народно творчество. Дейностите по проекта включват провеждане творчески работилници за народна музика и концерт за любители творци, както и създаване на песнопойка. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ от СНЦ Карпе дием.

Дигитална платформа и аудио разкази разкриват тайните на древна Сердика

Под основите на днешната ни столица се крият множество културно-исторически забележителности, които разкриват дългогодишната й история като притегателен център за различни народи.  Тайните на съхраненото наследство от римско време- крепостни стени, обществени сгради, римски вили и други, са популяризирани чрез проект „Истории от древна Сердика“. Основната цел на проекта е да съдейства за дигитално представяне на историческите и културни забележителности на столицата чрез дигитални продукти, които да презентират хилядолетната култура на София и археологическото й богатство. Дейностите включват създаване на десет аудио разказа, за древното минало на града, интерактивна карта с маршрути, свързани с древна Сердика, които са достъпни  за широката аудитория на специално създадената за целта интернет платформа: serdica-stories.eu, както и информационни картички с QR кодове.   

Проект „Истории от древна Сердика“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 г. от СНЦ „Карпе дием“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е programa-evropa-bdvo-partners.png

Неизвестни факти за София разказани в подкасти

Истории, легенди и неразказани фактизаслабо известниградски пространствапредставени чрез 15 подкаста е една от основните дейности по проект „Чуй София“. Основната цел на проекта е да допринесе за иновативното и дигиталното представяне и популяризиране на непопулярни, но значими исторически и културни забележителности на София, посредством подкасти – аудио файлове достъпни за автоматично сваляне или слушане от Интернет. Дейностите по проектасъздадават предпоставки за опознаване и затвърждаване на столицата като притегателен исторически, културен и туристически център. Те включват и разработване на дигитална платформа и гайд в електронен и печатен вариант с локации и информация за различни обекти на територията на града. Преоткрийте духа на София и се потопете в отминали времена на: voiceofsofia.net.

Проект “Чуй София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от СНЦ Талантс.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е programa-evropa-bdvo-partners.png

Виртуална разходка на слабо известни забележителности в София

Иновативно представяне на забележителности чрез виртуална разходка на град София е инициатива по проект „Срещи във времето“ на сдружение М.О.С.Т. Панорамни снимки на десет ключови локации с интегриран дикторски текст, чрез който се представя подробна информация за всяко място и неговата история, са достъпни за жителите и посетителите на столицата. Проектът е насочен към популяризиране на слабо известни градски пространства, оказали ключово значение за развитието на българската култура и тяхното атрактивно представяне чрез дигиталните технологии. Тойсъдейства за повишаване на привлекателността на столицата като туристическа дестинация, както и информираността, относно културния живот и емблематични локации.

Дейностите по проекта включват и разработване на виртуална платформа, съдържаща непопулярна информация и материали за значими обекти и изработка на гайд с QR кодове.

Разходете се из забравената София на: forgottensofia.eu.

Проект “Срещи във времето” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от СНЦ М.О.С.Т.

Среща между физически и юридически лица предлагащи и/или търсещи услуги онлайн

Като част от основната и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост, „Хоуп 2018“ ООД изпълнява проект за създаване на уеб-базирана платформа за предприемаческа дейност по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с договор BG16RFOP002-2.024-0610-C01. В платформата ще се срещат физически или юридически лица предлагащи и/или търсещи услуги, категоризирани в различни раздели. Ще има възможност за представяне, както на компании, така и на самостоятелно заети хора, като идеята е да се постигне максимално конкурентна среда, която да спомогне на крайните потребители да получат най-доброто съотношение между качество, срок на изпълнение и цена, така че да бъдат удовлетворени техните потребности. От друга страна предлагащите услуги ще имат възможността да предложат най-оптималните си условия и да развият потенциала си максимално.

За повече информация, относно възможностите за финансиране посетете www.opik.bg

Проект за създаване на уеб-базирана платформа за предприемаческа дейност по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

За да отговори на предизвикателствата на развиващата се икономика „Хоуп 2018“ ООД изпълнява проект за създаване на уеб-базирана платформа за предприемаческа дейност по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с договор BG16RFOP002-2.024-0610-C01. В платформата ще се срещат физически или юридически лица предлагащи и/или търсещи услуги, категоризирани в различни раздели. Ще има възможност за представяне, както на компании, така и на самостоятелно заети хора, като идеята е да се постигне максимално конкурентна среда, която да спомогне на крайните потребители да получат най-доброто съотношение между качество, срок на изпълнение и цена, така че да бъдат удовлетворени техните потребности. От друга страна предлагащите услуги ще имат възможността да предложат най-оптималните си условия и да развият потенциала си максимално.

За повече информация, относно възможностите за финансиране посетете www.opik.bg

В подкрепа на младите предприемачи

Решаването на проблемите с младите хора, които са неактивни е от ключова важност и налага предприемането на спешни действия, за да се установят основните причини за това поведение и да се предприемат превантивни мерки, като успоредно с това се работи с младежите, които вече са попаднали в тази група. Сдружение Институт за граждански инициативи ЛОРА реализира проект Креативно предприемачество, договор номер 25-00-60/20.09.2019 за проект номер НПМ-017-П2-ТО5/2019.

Проектът е насочен към млади хора, включително неактивни лица и цели да осигури информационно-образователни инструменти, за развитие на предприемачески умения, стартиране на собствен бизнес и насърчаване на активното поведение на пазара на труда.

В рамките на проекта се реализират следните групи дейности:

1.Провеждане на информaционно-образователна кампания за повишаване на осведомеността на младите хора относно предприемаческата дейност, в социалните мрежи, както и на терен. Информационната кампания представлява цялостна  интернет и рекламна кампания, както и създаването и разпространението на печатни  материали.

  1. Провеждане на обучение по предприемачество на 20 младежи от целевата група в рамките на 2, което ще включва групово консултиране и занимания за усвояване на практически умения и компетенции в сферата на предприемачеството.
  2. Създаване и регулярно обновяване, поддържане и развитие на интернет сайт, специализиран към подпомагане и развитие на младежкото предприемачество.
  3. Провеждане на фотографска изложба на тема „Млад предприемач“ за насърчаване на активното включване на младежи в предприемачески дейности.

Проектът се изпълнява сфинансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта, Договор 25-00-60/20.09.2019

LOGA

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР по проект ДИНАМИЧНА  ЕВРОПА

ti-si-evropa

В рамките на семинара ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с председателството на Българияна Съвета на Европейския съюз и домакинството на град София. Събитието е част от проект Динамична Европа. Той е насочен към младежи – студенти в областтана Публичната администрация и сходни специалности и заинтересовани лица в сферата на публичното управление. Участниците в събитието ще имат възможност да обсъдят творчески концепции за създаването на мобилна динамична информационна инсталация, която ще бъде разположена в Университета за национално и световно стопанство.С

минарът ще се проведе на 17 април 2018 г. от 9:00 в УНСС, София.

loga


Baner_account

„Акаунт корпорейшън“ ЕООД реализира проект, финансиран от ЕС чрез ЕСФ, който е  насочено към предоставяне на възможност за добиване на компетентности, знания и опит за реализация в сферата на счетоводните и одиторски дейности. Осигурена е субсидирана заетост на 6 лица от целевата група на безработните и неактивни лица, като същевременно са им осигурени професионални курсове и курсове за придобиване на компетентност.

Основните цели са: 1. Създаване на условия за социално включване и активно участие в работната сила; 2. Добиване на нови компетенции, знания и опит; 3. Развитие на набор от „меки умения“, които са съобразени с индивидуалните качества на таргетираните лица и са ключови за реализацията на пазара на труда.


300-250

Включи се в проект “Подпомагане на икономически неактивни младежи до 29 г. да придобият активно поведение на пазара на труда и да имат подобрени възможности за достъп до работни места”. Договор № BG05M9OP001-1.002-0128-C01

Развитие на човешките ресурси

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Активни

18 месеца. 

Проектът има за цел  да подпомогне  икономически неактивни младежи до 29 г. да придобият активно поведение на пазара на труда и да имат подобрени възможности за достъп до работни места. Проектните дейности ще бъдат реализирани на територията на Стара Загора и Хасково.

Специфичните цели, към които е насочено проектното предложение, са пряко обвързани с идентифицираните проблеми и потребности на целевите групи по проекта и се доказват с резултатите от реализираните проектни дейности, както следва:

–  Създаване на условия за включване в социалния живот и активизиране и/или създаване на поредица от социални умения, които са неизменна част от трудовия процес – чрез мотивационните дейности ще се преодолеят различни социални рискове от изключване на младежите от целевата група и ще бъдат подпомогнати да развият лична мотивация, желание за промяна, отговорност за подобряване на качеството на живот.

–  Добиване на нови компетенции, знания и опит – осигуряването на необходимите обучения ще ще подобри техните шансове да постигнат трайна заетост и промяна. Предвид характера на тази дейност, реултатите от нея под формата на усвоени теоретични и практически знания и умения ще създадат всички условия за “активизирането” на младежите за търсене на повече и по-добри възможности и за ефективно участие в трудовия и социален живот.

–  Развитие на набор от „меки умения“, които са съобразени с индивидуалните качества на таргетираните лица и са ключови за реализацията на пазара на труда – чрез осигуряването на заетост на таргетираните лица. Това води до развитието на редица важни социални и личностни качества и умения, които са отсъстващи и/или „деактивирани“ в следствие на продължителното отсъствие от активната работна сила. На практика тази проектна дейност, като краен и траен нематериален резултат, изгражда и укрепва професионалното самочувствие и повишава мотивацията. В своята цялост проектното предложение показва ясна и лесно доказуема връзка между проблемите, проектните дейности, резултатите от тях и заложените цели. При увеличаване на мащаба на прилагане на тази вазимовръзка се очертава и приноса към изпълнението на СЦ 1: „Увеличаване броя на икономически неактивните младежи до 29г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване) или са насочени към продължаване на образованието“ от Инвестиционен приоритет 2 на ОП РЧР.

Проектът ще  да подпомогне  икономически неактивни младежи до 29 г. да придобият активно поведение на пазара на труда и да имат подобрени възможности за достъп до работни места. Проектните дейности ще бъдат реализирани на територията на Стара Загора и Русе. Те включват: 1. Поименно идентифициране на младежи от целевата група чрез провеждане на информaционна кампания и информационни дни. Информационната кампания представлява цялостна медийна, интернет и рекламна кампания, както и създаването и разпространението на аудио и видео материали. Информационните дни се провеждат с цел осигуряване на директна комуникация и досег с младежите от целевата група. 2. Мотивационно обучение на 40 младежи от целев
ата група в рамките на 4 дни във всеки град, които ще включват групово психологическо консултиране и групови занимания за усвояване на практически умения и компетенции за кандидатсване за работа. 3. Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация трета степен по специалност “Маркетингови проучвания” за професия „Сътрудник в маркетингови дейности“, и по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“. 4. Назначаване на 24 лица преминали обученията на трудов договор в „Брайт пъблисити“ ЕООД и формиране на търговски екип на фирмата. Допълнителни и задължителни са дейностите по осигуряването на точно, навременно, целесъобразно и законосъобразо отчитане на проекта се обезпечава с дейността по организация и управление на екипа. Всички проектни дейности ще бъдт съпроводени със заложени мероприятия по информираност и публичност, които да дадат гласност на получената от кандидата подкрепа и безвъзмездна финансова помощ от Иициативата за младежка заетост и ЕСФ.

За повече информация: www.activni.eu

0 Flares Facebook 0 0 Flares ×