• Проект интеграция в общността

  0 Flares 0 Flares ×

  СНЦ Карпе Дием е партньор по Проект BG05M90P001-2.018-0026 „Интеграция в общността“ процедура BG05M90P001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез Европейския социален фонд НАЧАЛО: 21.03.2019 г. КРАЙ: 21.09.2020 г. БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Етрополе www.eufunds.bg

  КРАЙ: 21.09.2020 г.

  БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Етрополе

  www.eufunds.bg

   

  0 Flares Facebook 0 0 Flares ×
Comments are closed.