Author Archives: admin

  • Проект интеграция в общността

    Posted on юни 1, 2019 by admin in Uncategorized.

    СНЦ Карпе Дием е партньор по Проект BG05M90P001-2.018-0026 „Интеграция в общността“ процедура BG05M90P001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез […]

    Continue Reading...
    Коментарите са изключени за Проект интеграция в общността