Полезни връзки

0 Flares 0 Flares ×

ОТВОРЕНИ МЕРКИ И СХЕМИ

Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г.Скандинавски фонд „Култура“  ХОРИЗОНТ 2020 „Инструмент за МСП“Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. / ОПРЧР / ПРЕДСТОЯЩИ МЕРКИ И СХЕМИ:

Проект на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

Програми за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г.Програми за транснационално сътрудничество

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-20200 Flares Facebook 0 0 Flares ×